top logo

บทความ

ภาพประกอบ : thebookof


เจ้านายที่ดีควรสนับสนุนลูกน้อง ให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานบ้าง     

Post by Admin , writed by Admin,March 20, 2020.
thailand socail


  ลูกน้องจะไม่รักเจ้านาย ไม่รักองค์กรเลย หากว่าพวกเขาทำงานอย่างหนัก แต่ไม่ได้ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลย องค์กรส่วนใหญ่ที่พัฒนาช้า มักเกิดจากตัวองค์กรที่มีความผิดพลาดในการบริหารงาน  หรือบริหารงานไม่ชัดเจนว่าบริษัทจะดำเนินงานในทิศทางใด องค์ ที่ดีควรวางอยู่บนรากฐานของ หลักธรรมาาภิบาลที่ดี อันจะเห็นได้ว่าองค์กรชั้นนำต่างๆ ต่างนำหลักการนี้มาใช้ ทำให้องค์กรเจริญรุ่งเรือง สนิมนั้นหากเกิดแต่เนื้อในแล้ว ก็มีแต่จะบันทอนองค์กรให้จมลงสู่ความล้มเหลว แต่นอกจากหลักธรรมาภิบาลแล้ว  ยังต้องมี หลักในการทำงานและการบริหาร เพราะเจ้านายต้องพัฒนาลูกน้องให้มีประสิทธิรถพี่ มีคุณภาพ คือเป็นคนเก่ง ด้วยการอบรม ส่งเสริมให้เขามีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อให้พวกเขามีโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน


เมื่อพวกเขาได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานตามสมควร กับความสามารถ ก็จะส่งผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือทำให้พวกเขาเป็นที่ดึงดูดใจในตลาดแรงงาน  แม้ว่าในอนาคตพวกเขาอาจไม่ได้ทำงานกับเรา อาจไปเติบโตในองค์การอื่น แต่ก็จะมีความรู้สึกดีๆ หากพวกเขามีโอกาสก็อาจกลับมาช่วยองค์กร หรือ อาจจะกลายเป็นมิตรภาพทางธุรกิจกับเราในอนาคตก็ได้


  ดังนั้น เจ้านายหรือหัวหน้าต้องมีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสร้างเรื่องนี้ให้กับลูกน้องของตนเอง โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ที่มองว่าการทำงานเป็นโอกาส ในการสร้างอนาคต พวกเขาจะแสวงหาโอกาส ด้วยการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างความภาคภูมิใจ สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมของพวกเขา โดยเฉพาะสังคมโซเชี่ยล ที่นับวันนะโพสต์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองอยู่เสมอ


หัวหน้าที่มี่ม่งมั่นจะสร้างสรรค์ให้ลูกน้องเกิดการพัฒนาตนเอง ด้วยการผลักดัน คอยสอนงาน และเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงผลงาน พิสูจน์ผีมือเพื่อให้เขาเติมโตในหน้าที่การงาน ให้เขาทำงานให้ดีย่ิงๆขึ้นไป ที่สำคัญที่ต้องจำไว้คือ อย่าลงมือทำให้ลูกน้องหมดทุกอย่าง เพราะจะเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เขาทำงานไม่เป็น อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณคอยช่วยเหลือ และควรให้เป้าหมายที่ท้าทายให้เขาทำเรื่อย ๆ โดยให้ด้วยความเมตตา กรุณา


อย่าคิดว่าให้ความรู้ความสามารถแล้วเขาจะปีกกล้าขาแข็งทิ้งองค์กรไป เพราะต่อไปในอนาคต เมื่อเขารู้เบื้องหลังในความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการสนับสนุนของหัวหน้าอย่างคุณ ก็จะทำให้คุณกลายเป็นคนทีมีบุญคุณต่อเขายิ่ง

เมื่อเป็นเช่นนี้การผลักดันให้ลูกน้องในลักษณะดังกล่าวนี้เกิดแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์กรเกิดความเจริญรุ่งเรือง

ส่ิงสำคัญต้องเข้าใจสัจธรรมทีว่า ไม่ใช่ทุกคนจะสอนได้ เพราะลูกน้องมีทั้งที่ผลักดันได้ และผลักดันไม่ได้ ต้องดูความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละคน ลูกน้องที่ดี มีคุณธรรม หากส่งเสริมให้เข้าเจริญในองค์กร องค์กรก็จะก้าวหน้า คุณก็ไม่ต้องเหนื่อย ลูกน้องเลว สนับสนุน ก็มีแต่จะเป็นการทำลายองค์กร การผลักดันเช่นนี้ เรามักเรียกกันติดปาก ว่า การโปรโมตลุกน้อง นั้นเองเงื่อนไขของการโปรโมตลูกน้องนั้นก็มีหลายสาเหตุ ทั้งเกิดจากเจ้านายต้องการมัดใจลูกน้อง ตามข้อเสนอที่ลูกน้องต้องการ ส่วนใหญ่จะเป็นการอนุมัติเงินเดือน โบนัส หรือแม้แต่การพักร้อนในต่างประเทศ เพื่อรักษาลูกน้องไม่ให้ออกไปทำงานกับองค์กรอื่น หรือคู่แข่งของเรา ก่อนจะพูดถึงหัวข้ออื่น ผมขอให้เราสังเกตุลูกน้องของเราหน่อย ว่าลูกน้องแบบไหนที่เราควรสนับสนุนหรือโปรโมท โดยเฉพาะลูกน้องที่ทำผลงานได้ดี มีนิสัยใจคอดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความเป็นผู้นำ รู้จักทำงานเป็นทีม รู้วิธีดึงความสามารถของคนอื่นๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รู้จักจูงใจคน และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และรู้จักให้เกียรติผู้อื่น


ลูกน้องข้างต้นควรสนับสนุนให้จงหนัก ให้เขาได้เข้าไปรับผิดชอบในงานที่สำคัญ เพื่อให้เขาวิเคราะห์งานเป็น สอนให้เขามองภาพรวมแยกแยะเป้าหมายรอง เป้าหมายใหญ่ให้ได้ ไม่ใช่มองแต่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ ในส่วนของตนเองรับผิดชอบเท่านั้น แต่ต้องสนับสนุนงานของคนส่วนใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จไปด้วย และยังสามารถคิดงานใหม่ สานงานเก่า พร้อมทั้งตัดสินใจไม่ใช่รอคำสั่งอย่างเดียว


ลูกน้องเช่นนี้เหมือนเพชรยังไม่ได้เจียระไน เขาต้องได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น ต้องรู้จักบริหารเวลา เพราะต้องมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อลูกน้องคนอื่นๆ เห็นก็จะเป็นแรงผลักดัน นอกจากจะเป็นการซื้อใจลุกน้องคนที่ถูกโปรโมตแล้วยังเป็นเยี่ยงย่างให้ลูกน้องคนอื่นๆ ทำตามเพื่อให้ได้โปรโมตด้วย อะๆ ขอเตือนไว้อย่างนะครับ ในการโปโมตแต่ละครั้ง ต้องพิจารณาให้ดี หากคุณเลือกคนเก่งแต่ไม่เอาใคร ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ อาจส่งผลให้เกิดความแตกแยกในองค์กรได้ เกิดเกมส์การเมืองในองค์กร ที่นี้จะยุ่งไปกันใหญ่ นอกจากจะไม่ได้ผลงาน พนักงานอื่นๆ จะหมดกำลังใจทำงาน ผู้บริหารจะเกิดความยุ่งยากไม่สิ้นสุด


หากคุณเป็นหัวหน้าที่ดี คุณควรมองภาพรวม ให้ออก การทำงานกับลูกน้องแต่ละคนให้ดี คือการมองคนให้ออก ว่าใครควรทำงานอะไร ควรสนับสนุนใคร ซื้อใจเฉพาะลูกน้องดีๆ ลูกน้องเลวๆ อย่าไปเสียเวลาเลยครับ มะเร็งขององค์กรควรตัดทิ้งไปจะดีกว่า
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ


Tag