top logo

บทความ

ภาพประกอบ : thebookof


ไขข้อข้องใจ หากติดเชือไวรัส Covid-19 ใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

Post by Admin , writed by Admin,February 28, 2020.
thailand socail


ปัจจุบันโรคไวรัส Covid-19 ถูกจัดเป็นโรคติดต่อร้ายแรง แล้วตามประกาศกระทรวงสาธรณสุข    ทำให้ทางราชการสามารถทำการติดตามและกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามราคาค่าตรวจรักษาค่อนข้างสูง  ทำให้ประชาชนมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก และอาจส่งผลกระทบ ทำให้ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงกลัวว่าจะต้องเสียเงินจำนวนมากและตนเองจะจ่ายไม่ไหว


   จากเหตุการณ์ ล่าสุดที่มีผู้ป่วยจำนวน3 คนที่เกิดจาก มีสมาชิกครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นและกลับมามีอาการป่วย แต่ปกปิดการประวัติการเดินทางทำให้เกิดการรักษาที่ล่าช้า และ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทางด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า สำหรับผู้ประกันตนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ หรือ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกทันที  ทั้งนี้ เพื่อทำการตรวจเชื้อ เพราะโรคนี้มีความเสี่ยงสูงเป็นอันตรายถึงชีวิต กรณีหากพบว่าผู้ประกันตนมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการรักษา และวิธีป้องกันอย่างเต็มที่ พร้อมประสานส่งตัวผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ดังนั้น เราจึงมีสิทธิที่จะใช้ สิทธิประกันสังคม ในการเข้าตรวจร่างกาย เมื่อเราส่งสัยว่ามีอาการได้ที่โรงพยาบาลที่เรายื่นประกันตนเอาไว้  หากหมอวินิฉัยว่าเป็นโรค จะได้รับการรักษาฟรี   แต่หากส่งสัย ผู้ป่วยต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสเอง โดยหมอไม่ได้วินิจฉัยให้ ต้องเสียเงินเพื่อตรวจรักษาเอง  โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณดังนี้


สำหรับ ท่านอื่นๆที่ซื้อประกัน ประเภท กรมธรรม์ประกันชีวิต ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียดความคุ้มครอง  ของกรมธรรม์นั้นๆ   ผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง ส่วนการประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรค รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ด้วย   สุดท้ายสำหรับท่านที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ควรทำประกันการเดินทางเอาไว้ด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
Tag